Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten met Canyon Clan. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen zijn ons alleen tegenstelbaar ingeval van onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Andersluidende verkoopsvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar. Door het plaatsen van een bestelling of door een orderbevestiging aanvaardt de klant onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes ā€“ orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Canyon Clan zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt. Elke bestelling door de klant, of orderbevestiging van onze zijde, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot indien zo overeengekomen werd.

2.2. Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Canyon Clan haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1000 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Canyon Clan niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. Deze termijn wordt verlengd met minstens de duurtijd van laattijdig aanleveren + 2 werkdagen.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Canyon Clan bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur ons per aangetekende brief ter kennis gebracht te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar ten laatste op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Canyon Clan. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest opleveren gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransactiesen met als Ā minimum de wettelijke rente. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag ā€“ na ingebrekestelling ā€“ verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2500 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij de toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Canyon Clan zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke afbetalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. De klant mag in deze gevallen de door Canyon Clan gemaakte creaties niet gebruiken.

6.4. De overdracht van het product kan pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract heeft betaald.

6.5. Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling.

6.6. Canyon Clan is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen en/of de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant ƩƩn of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Canyon Clan zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Canyon Clan gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beƫindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid ā€“ Algemeen

7.1. Canyon Clan verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Canyon Clan zijn middelenverbintenissen. Canyon Clan is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. We voorzien ook de garantieperiode van 4 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 4 weken definitief.

7.2. De aansprakelijkheid van Canyon Clan met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Canyon Clan. De totale aansprakelijkheid van Canyon Clan zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Canyon Clan werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Canyon Clan geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.4. Canyon Clan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van fotoā€™s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

7.5. Canyon Clan kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade of gevolgschade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks foutief gebruik van de door Canyon Clan geleverde diensten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem-en toepassingssoftware,....) zodat onder meer onverwacht verlies van (zelfs alle) programmaā€™s en/of gegevens kan optreden.Ā 

Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriĆ«le en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logoā€™s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogrammaā€™s en halfgeleiders.

9.2. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het ontwikkelen van het product voor de klant behoort tot Canyon Clan. De klant heeft recht op een niet-exclusieve, kosteloze licentie van het afgewerkte product (tenzij door beide partijen anders overeengekomen en bepaald voor een termijn in een aparte samenwerkingsovereenkomst). Wat niet tot Canyon Clan behoort zijn de materialen eigen aan de Klant (logoā€™s, huisstijl, cursussen, werkwijzes, bedrijfsspecifieke inhoud,...).

9.3. De klant zal de Intellectuele eigendomsrechten van Canyon Clan te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Canyon Clan onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Canyon Clan waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Onderhoudscontract

10.1. Na de contractuele garantieperiode van 4 weken werkt Canyon Clan verder onder een onderhoudscontract of servicecontract indien zo overeengekomen werd. Zoā€™n onderhoudscontract laat Canyon Clan toe om een vast aantal uren te reserveren in haar werkplanning om wijzigingen en ondersteuningen te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 11. Beƫindigen van de overeenkomst

11.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Canyon Clan het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beƫindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

11.2. Bij beƫindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Canyon Clan verleende diensten betalen, alsook de kosten die Canyon Clan moet maken als gevolg van deze beƫindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Canyon Clan nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Canyon Clan. Bovendien behoudt Canyon Clan het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

11.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 12. Afwerving

12.1. De klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beĆ«indiging ervan geen personeel van Canyon Clan direct of indirect in dienst te nemen, of op welke andere basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te ondernemen. Met de term ā€œpersoneelā€ wordt bedoeld alle vaste en freelancemedewerkers van Canyon Clan. Elke vorm van afwerving zal aanleiding geven tot het eisen van een schadevergoeding.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht

13.1. De partijen verbinden zich ertoe de commerciƫle en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beƫindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14. Verwerking persoonsgegevens

14.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de servers in het beheer van Canyon Clan, heeft Canyon Clan de hoedanigheid van verwerker. De Klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

14.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Canyon Clan persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt door het doeleinde ā€˜klantenbeheerā€™, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 15. Referentie

15.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Canyon Clan voor de klant uitgevoerde werk kan opgenomen worden in het referentieportfolio van Canyon Clan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Canyon Clan geen controle heeft, bevrijden Canyon Clan, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding door de klant.

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Canyon Clan en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 18. Rechtskeuze en forumkeuze

18.1. Op deze algemene voorwaarde en alle daarmee samenhangende bestellingen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Laatst bijgewerkte versie: 01/03/2024